Moja piwniczka

Regulamin programu „Moja Piwniczka”

(obowiązuje od 25 maj 2020 r.)

Definicje:

Organizator Programu (dalej zwany Organizatorem) - Sofic Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Politechnicznej 4, 80-288 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573537.

Program rekomendacyjny „Moja Piwniczka” (dalej zwany Programem) - program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora , polegający na tym, że Uczestnik Programu (klient Organizatora, który otrzyma zaproszenie do Programu) za każde polecenie oferowanej przez Organizatora piwniczki z serii CoolCubby (dokonywane w formie przekazania potencjalnemu klientowi specjalnego Vouchera, z użyciem którego zakupiona zostanie przez Nowego Klienta piwniczka CoolCubby) otrzyma od Organizatora bonus w postaci 1000 PLN za każde polecenie skutkujące zakupem, w formie bezgotówkowej, z wykorzystaniem Karty Użytkownika

Uczestnik Programu (dalej zwany Uczestnikiem) - osoba, która przed lub w trakcie obowiązywania Programu nabędzie produkt oferowany przez Organizatora i zostanie zaproszona przez Organizatora do uczestnictwa w Programie, a która dobrowolnie bierze udział w Programie oraz akceptuje zasady Programu, przewidziane w niniejszym Regulaminie.

Karta Uczestnika (dalej zwana Kartą) - karta wydawana Organizatorowi, a następnie udostępniona do użytkowania Uczestnikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem. Karta jest przeznaczona do płatności elektronicznych oraz wypłaty środków za pośrednictwem bankomatu. Karta jest przypisana konkretnemu Użytkownikowi, posiada indywidualny numer i nie może być wykorzystywana przez inne osoby.

Nowy Klient (dalej zwany Nowym Klientem) - osoba, która zakupiła piwniczkę CoolCubby od firmy Sofic Sp. z o.o. w wyniku polecenia przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Programu.

Voucher (dalej zwany Voucher) – przekazywany Uczestnikowi przez Organizatora bon uprawniający Nowego Klienta do otrzymania od Organizatora trzech wybranych z jego oferty stojaków na wino o wartości 1100 PLN przy zakupie piwniczki CoolCubby zgodnie z niniejszym Regulaminem. Voucher posiada indywidualny numer, a jego realizacja przez Nowego Klienta przy zakupie towaru Organizatora jest jednocześnie dowodem dokumentującym, że zakup piwniczki CoolCubby nastąpił z polecenia Uczestnika.

Regulamin Programu (dalej zwany Regulaminem) - niniejszy Regulamin, który określa zasady i działania Programu, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestnika Programu. Regulamin również określa bonusy dla Uczestnika, które wynikają z przystąpienia do Programu.

Strona Programu www.piwniczki.pl/moja-piwniczka/ (dalej zwana Stroną Programu) - oficjalna Strona Programu Moja Piwniczka, na której znajduje się Regulamin Programu.

Partner Programu (dalej zwany Partnerem) - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, 02-699 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033826.

1. Postanowienia wstępne. Przystąpienie do programu.

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Programu rekomendacyjnego „Moja Piwniczka” przez Organizatora.

1.2. Program zostanie przeprowadzony na terenie Polski, co oznacza, że transakcje objęte programem muszą być dokonywane na terytorium Polski (dostawa i montaż produktu dotyczy terytorium Polski).

1.3.Program jest stworzony dla grupy klientów firmy Sofic Sp. z o.o., którzy przed i w trakcie obowiązywania Programu nabędą Produkt z serii CoolCubby, oferowany przez Organizatora co będzie skutkowało otrzymaniem od Organizatora zaproszenia do uczestnictwa w Programie.

1.4. Uczestnikiem Programu może zostać jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej związanej z zakupem, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zakupiła piwniczkę CoolCubby przed lub w okresie obowiązywania Programu.

1.5. Aby zostać Uczestnikiem Programu wymagane jest otrzymanie zaproszenia od Organizatora – zaproszenia wydawane będą w formie papierowej wręczane osobiście przy zakupie produktu lub drogą mailową.

1.6. Po zakupie piwniczki CoolCubby, przed lub w trakcie obowiązywania Programu, klient spełniający warunki przystąpienia do Programu otrzymuje od Organizatora zaproszenie do przystąpienia do Programu. Przystąpienie przez Uczestnika do Programu oznacza akceptację Regulaminu i następuje poprzez przekazanie Vouchera Nowemu Klientowi, który następnie wykorzysta go przy zakupie piwniczki z serii CoolCubby. Wraz z zaproszeniem Uczestnik otrzymuje od Organizatora w formie papierowej, wręczane osobiście przy zakupie produktu lub drogą mailową lub pocztą Voucher - bon uprawniający Nowego Klienta do otrzymania od Organizatora trzech wybranych z jego oferty przez Nowego Klienta stojaków na wino o wartości 1100 PLN, przy zakupie piwniczki z serii CoolCubby. Voucher może zostać przekazany przez Uczestnika dowolnemu potencjalnemu klientowi.

1.7. Osoba może tymczasowo lub na stałe utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu, podejmuje działania lub dopuszcza się nadużyć sprzecznych z prawem, zwyczajem lub zasadami współżycia społecznego.

1.8. Organizator ma prawo tymczasowo lub na stałe pozbawić Uczestnika statusu Uczestnika, co do którego podejmie uzasadnione podejrzenia popełnienia działań wskazanych w punkcie 1.7. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przy współuczestnictwie Uczestnika, jeżeli będzie to potrzebne.

1.9. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie oznacza rezygnację z wszelkich bonusów, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej u Organizatora.

2. Zasady przydzielania bonusów.

2.1. Uczestnik Programu otrzymuje od Organizatora 1000 PLN w postaci Karty Uczestnika - karty przedpłaconej pochodzącej od Partnera Programu każdorazowo, gdy Nowy Klient, któremu Uczestnik polecił produkt, dokona zakupu piwniczki CoolCubby od Organizatora, a zakupiona przez Nowego Klienta piwniczka zostanie opłacona, zamontowana oraz podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący dowód jej oddania Nowemu Klientowi do użytku.

2.2. Aby Uczestnik otrzymał należny mu bonus w postaci Karty, Nowy Klient w momencie złożenia zapytania oraz zamówienia na rzecz Organizatora powinien poinformować Organizatora o posiadaniu Vouchera na trzy wybrane stojaki na wino przy zakupie piwniczki CoolCubby, który został mu przekazany przez Uczestnika Programu oraz podać Organizatorowi kod, który znajduje się na Voucherze.

2.3. Nowy Klient dokonując zakupu piwniczki CoolCubby z polecenia Uczestnika może wykorzystać otrzymany Voucher na zestaw trzech wybranych przez niego stojaków na wino o wartości do 1100 PLN. Stojaki zostają dostarczone do Nowego Klienta w dniu montażu piwniczki, po podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.4. Karta przekazywana jest Uczestnikowi drogą pocztową, na wskazany przez niego adres lub osobiście przez Organizatora po dokonaniu zakupu, opłaceniu, zamontowaniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Nowego Klienta. Uczestnik po otrzymaniu Karty drogą pocztową ma obowiązek potwierdzić jej otrzymanie na adres mailowy info@cavedejardin.fr. Karta zostaje zasilona bonusem w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania Karty przez Uczestnika, w przypadku doręczenia Karty drogą pocztową, lub 14 dni od dnia przekazania Karty osobiście.

2.5. Promocje i programy organizowane przez Organizatora nie łączą się. Nie jest możliwe skorzystanie z Programu, jeżeli przy składaniu zamówienia Nowy Klient jednocześnie skorzysta z innej promocji/programu na zakup piwniczki CoolCubby. W takim przypadku uznaje się, że Nowy Klient korzysta z innej promocji/programu, chyba że Nowy Klient wyraźnie wyrazi wolę skorzystania z Programu zamiast z innej promocji/programu.

3. Karta Uczestnika.

3.1. Uczestnik otrzymuje Kartę zgodnie z pkt 2.4., której posiadaczem jest Partner Programu, a właścicielem bank.

3.2. Środki zgromadzone na Karcie są własnością Uczestnika i mogą zostać przez niego wykorzystane w dowolny sposób m.in. poprzez wypłatę gotówki z bankomatu czy poprzez dokonywanie transakcji Kartą.

3.3. Prowizje związane z wypłatą gotówki z bankomatu za pomocą Karty potrącane będą ze środków zgromadzonych na Karcie.

3.4.Informacje dotyczące użytkowania Karty, w tym informacje o opłatach związanych z użytkowaniem Karty, znajdują się w przekazanym wraz z Kartą regulaminie karty premiowej Sodexo lub na stronie internetowej Partnera pod adresem www.sklep.sodexo.pl.

3.5. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem rachunku pozostają po stronie Organizatora.

3.6. O okresie ważności Karty Uczestnik zostaje poinformowany przy jej otrzymaniu. Okres ważności znajduje się również na Karcie przekazanej Uczestnikowi. Środki pozostające na Karcie, której ważność została utracona, przepadają - nie są przekazywane na rachunek kolejnej Karty, nie ma możliwości ich wypłaty czy innego wykorzystania.

3.7. W przypadku utraty Karty, Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Organizatora. Powiadomienie o utracie Karty należy zgłosić na adres Organizatora info@cavedejardin.fr oraz jednocześnie zastrzec Kartę zgodnie z regulaminem karty premiowej Sodexo dostarczonym z Kartą lub znajdującym się na stronie Partnera.

3.8. Na pisemny wniosek Uczestnika, zostanie wydany mu duplikat Karty. Środki pozostające na Karcie na dzień poinformowania Organizatora zostaną przekazane na duplikat Karty, jeżeli Uczestnik spełni również założenia pkt 3.7.

4. Reklamacje.

4.1. Uczestnik może zgłaszać swoje uwagi lub spostrzeżenia dotyczące Programu drogą elektroniczną na adres: info@cavedejardin.fr – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia reklamowanego zdarzenia. W temacie wiadomości powinna znajdować się informacja, iż dotyczy ona reklamacji w Programie „Moja Piwniczka”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji, w tym dokumentację zdjęciową, jeżeli jej załączenie byłoby pomocne dla rozpoznania reklamacji.

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy, chyba że w reklamacji podany zostanie inny adres do korespondencji. Stanowisko Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.

5. Przetwarzanie danych osobowych.

5.1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przy realizacji Programu jest Organizator - Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000573537.

5.2. Z Organizatorem jako administratorem danych osobowych można kontaktować się drogą pocztową na adres ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk lub drogą mailową na adres info@sofic.pl.

5.3. Pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znaleźć można na stronie: http://www.cavedejardin.fr/polityka-prywatnosci/.

5.4. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji Programu. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Programu. W każdym czasie Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co będzie skutkowało utratą możliwości dalszego uczestnictwa w Programie z uwagi na konieczność usunięcia pozyskanych danych osobowych Uczestnika, przy czym dane te nadal przechowywane będą przez Organizatora w zakresie koniecznym do zabezpieczenia wszelkich praw, obowiązków i roszczeń z nimi związanych.

5.5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Programu pozostaje niezależne od przetwarzania danych osobowych w związku z zamiarem lub skorzystaniem z usług oferowanych przez Organizatora.

5.6. Na potrzeby uczestnictwa w Programie przetwarzane będą między innymi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, historia zamówienia, adres dostawy, adres rozliczeń, adres mailowy, numer i historia płatności Karty.

5.7. Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom współdziałającym z Organizatorem przy świadczeniu usług, w tym między innymi np. Partnerowi Programu, służbom finansowym, obsłudze prawnej, obsłudze z zakresu IT, podwykonawcom, kurierom.

5.8. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

6. Postanowienia końcowe.
6.1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na uprawnienia nabyte przez Uczestników. Zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.

6.2. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu na Stronie Programu albo za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.

6.3. Program obowiązuje do dnia jego zakończenia decyzją Organizatora, co oznacza, że do tego dnia spełnione muszą zostać warunki uzyskania przez Uczestnika bonusu, który może zostać wykorzystany po zakończeniu obowiązywania Programu, do dnia utraty ważności Karty. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia, zakończenia lub wydłużenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem w formie dokonania zmiany Regulaminu. Zawiadomienie będzie miało miejsce minimum 30 dni przed planowanym zawieszeniem/zakończeniem/wydłużeniem Programu. Każdorazowo w zawiadomieniu Organizator wskaże, na jakich warunkach można wykorzystać zebrane w Programie środki.

6.4. We wszelkich kwestiach związanych z Programem można kontaktować się z Organizatorem drogą pocztową na adres Sofic Sp. z o. o., ul. Politechniczna 4, 80-288 Gdańsk lub drogą mailową na adres info@cavedejardin.fr.